Huishoudelijk Reglement

Vastgesteld bij de Bestuurlijke vergadering en Algemene ledenvergadering

Algemeen

Artikel 1: Van ieder lid wordt verwacht het huishoudelijk reglement te kennen en na te leven. De leden die in strijd met dit reglement handelen of zich op zeer ernstige wijze misdragen, kunnen door het bestuur voor een bepaalde tijd geschorst worden. In zeer ernstige gevallen, zo het bestuur daartoe met meerderheid van stemmen beslist, kan het lidmaatschap worden beëindigd.

Artikel 2: Het huishoudelijke reglement is terug te vinden op de website van de vereniging.

Artikel 3:

a. De competitie spelende leden zijn bij wedstrijden verplicht in het verenigingstenue te verschijnen.
b. Bij wedstrijden en/of trainingen worden er geen petten, kettingen, ringen en andere sieraden gedragen.
c. Het is niet toegestaan:

– Tijdens het dunken aan de los staande baskets te gaan hangen.
– In beschonken toestand of onder invloed van drugs op een training en/of wedstrijd te verschijnen.
– Glaswerk in de kleedkamers en/of in een zaal mee te nemen.
– Buiten- en sportschoenen die afgeven in de hal te dragen.

Leden en supporters gebruiken sociaal acceptabele omgangsvormen. Grensoverschrijdend gedrag is niet toegestaan.

Artikel 4: Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 1 juli.

Lidmaatschap

Artikel 5:

De vereniging kent:

a. Wedstrijd spelende leden
b. Recreanten
c. Niet-spelende leden
d. Leden van verdienste/Ereleden

Wedstrijd spelende leden zijn bevoegd de basketbalsport te beoefenen, in, door of namens de Nederlandse Basketball Bond (N.B.B.) georganiseerde wedstrijden. Voor bepaling van de leeftijdsgroepen geldt de leeftijd bij de aanvang van het kalenderjaar (1 januari voorafgaande aan het speelseizoen).

Recreanten zijn leden die alleen trainen en slechts een maximaal aantal wedstrijden in de competitie mogen meespelen. Voor seizoen 2021/2022 is dit door de NBB vastgesteld op 3 wedstrijden.

Niet-spelende leden zijn bij de basketbalsport en/of de vereniging betrokken zonder bevoegd te zijn haar daadwerkelijk te beoefenen, in, door of namens de N.B.B. georganiseerde wedstrijden.

Leden van verdienste/Ereleden zijn gewone of buitengewone leden die wegens hun verdienste voor de vereniging en/of de N.B.B. of voor de beoefening of bevordering van de basketbalsport door de Algemene Ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, als zodanig zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.

Artikel 6:

a. Een aankomend lid mag maximaal drie keer meetrainen, waarna besloten moet worden of hij/zij lid wil worden.
b. Leden zijn zij, die zich schriftelijk, door middel van een inschrijfformulier met een eventueel schuldvrijverklaring bij de ledenadministratie hebben aangemeld en door het bestuur zijn aangenomen. Bij leden die jonger zijn dan 18 jaar, moet het inschrijfformulier ondertekend zijn door ouder(s) of verzorger(s). Nieuw aangemelde leden betalen inschrijfgeld, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het bestuur. Het inschrijfgeld wordt samen met de eerste contributie geïnd.
c. Zij, die zich voor een door het bestuur te publiceren datum niet door middel van het opzeggingsformulier bij de ledenadministratie hebben afgemeld, dienen de bondskosten voor het seizoen daarop volgend te betalen inclusief administratie kosten, totaal 50 euro.

Artikel 7:

a. Alle leden (wedstrijd spelend en recreant) zijn verplicht de taken, verbonden aan het lidmaatschap uit te voeren. Deze taken zijn: timen, scoren, fluiten, 24’/14’-operator, zaalwacht, opruimen van de zaal. Bovendien dienen alle wedstrijd spelende leden vanaf 14 jaar het scheidsrechters diploma te behalen.
b. Bij de U10 , U12 teams worden de ouders van de speler(sters) geacht de taken van het timen en scoren uit te voeren. Vanaf U14 gaan de leden ook zelf meedraaien in de taken. Vanaf U18 vervallen de taken voor de ouders.
c. Als het lid niet zijn taak kan uitvoeren, dient hij/zij zelf voor vervanging te zorgen.
d. Voor uitwedstrijden worden de spelers geacht onderling vervoer te regelen. Bij de teams van de jongere leden dient dit door de ouders te worden geregeld, de coach coördineert dit.

Artikel 8: Alle leden zijn verplicht veranderingen in adres, woonplaats, postcode en telefoonnummer en email schriftelijk aan de ledenadministratie door te geven.

Artikel 9:

a. Beëindiging van het lidmaatschap dient voor 1 mei te gebeuren.
b. Beëindiging van het lidmaatschap geschiedt door:

▪ schriftelijke opzegging aan de ledenadministratie, met inachtneming van artikel 9 a.
▪ opzegging door de Algemene Ledenvergadering met een meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen.
▪ opzegging door het bestuur.

c. Zonder beëindiging wordt het lidmaatschap automatisch voortgezet.

Contributie

Artikel 10: De hoogte en de betalingswijze van de contributie wordt door het bestuur vastgesteld en gecommuniceerd via de nieuwsbrief. En is ook terug te vinden op de website

Artikel 11:

a. Wanneer 2 weken na de vervaldag de contributie niet of niet geheel voldaan is, volgt een schriftelijke aanmaning. Indien de achterstallige contributie, verhoogd met de verzendingskosten van de aanmaning, niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan, kan een schorsing volgen totdat het verschuldigde bedrag geheel voldaan is.
b. Na een 1e aanmaning zal de contributie worden verhoogd met € 15,00 administratiekosten. Tevens zal hij/zij, ter beoordeling van het bestuur, niet aan de trainingen en/of wedstrijden mogen deelnemen, totdat hij/zij aan zijn/haar verplichting heeft voldaan.
c. Bij een 2e aanmaning zal de contributie worden verhoogd met € 30,00 administratiekosten. Indien men niet, binnen de gestelde termijn van veertien dagen heeft voldaan, zal het bestuur in overweging nemen om de vordering uit handen te geven. De kosten hiervan bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag exclusief btw. Tevens zal het lid van alle trainingen en wedstrijden worden uitgesloten.

Ledenvergaderingen

Artikel 12: Het bestuur roept de Algemene Ledenvergadering bijeen, tenminste eens per boekjaar. Het bestuur bepaalt de datum, de plaats, het uur en de agenda.

Artikel 13: Op de Algemene Ledenvergadering worden in elk geval de volgende punten behandeld:

– bespreking van de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering;
– bespreking van de schriftelijke jaarverslagen van de diverse commissies en de voorzitter;
– financieel verslag van het afgelopen seizoen en de goedkeuring hiervan;
– vaststelling begroting, contributie en contributieregeling voor het nieuwe seizoen;
– voorziening in vacatures
– rondvraag;

Artikel 14: Voor de Algemene Ledenvergadering kunnen leden voorstellen indienen, mits deze schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend, tenminste 14 dagen voordat de Algemene Ledenvergadering bijeenkomt. Een dergelijk voorstel moet ondertekend zijn door tenminste 10 leden.

Artikel 15: Het bestuur of tenminste een tiende deel van het totaal aantal leden kunnen een buitengewone Ledenvergadering bijeenroepen. De aanvraag van de leden wordt gericht aan het secretariaat. Komt het verzoek van de leden, dan is het bestuur verplicht de vergadering binnen 4 weken bijeen te roepen. Indien aan het verzoek binnen 14 dagen geen gehoor is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan.

Artikel 16: Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben alle leden, voor zover zij niet ten tijde van de vergadering als lid zijn geschorst, tenzij de geschorste in deze vergadering zijn zaak komt bepleiten. Jeugdleden kunnen worden vertegenwoordigd door een meerderjarige ouder/verzorger. De voorzitter kan toegang verlenen aan andere dan de hierboven genoemde personen.

Wanneer over een voorstel moet worden gestemd door de leden, geldt een meerderheid van de stemmen.

Boetes en straffen

Artikel 17: Boetes, opgelegd door de bond en/of rayon aan de vereniging, welke het gevolg zijn van overtredingen/nalatigheid van leden dan wel een team, worden op de leden dan wel het team verhaald. Op schriftelijk verzoek vergezeld van een uitvoerige argumentatie van de betrokken leden, kan het bestuur beslissen de boete ten laste van de vereniging te laten komen.

Artikel 18: Bij het nalaten van de verplichtingen, welke verbonden zijn aan het lidmaatschap (zie Art.7), legt het bestuur boetes op, tenzij van overmacht sprake is.

Het bestuur houdt zich het recht voor dat lid te schorsen dat in het tijdsbestek van twee seizoenen, gemeten vanaf de laatste taakverzuiming, 4 keren of meer een taak niet heeft uitgevoerd. Een en ander ter beoordeling van het bestuur. De hoogte van de diverse boetes wordt op voorstel van het bestuur door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Bij het nalaten of gedeeltelijk nalaten van deze verplichtingen kan het bestuur overgaan tot schorsing of beëindiging.

Artikel 19: Boetes moeten binnen 2 weken na oplegging voldaan zijn bij de penningmeester. Bij nalatigheid kan het bestuur overgaan tot schorsing of beëindiging.

Aansprakelijkheid en Verzekering

Artikel 20: Ieder lid is aansprakelijk voor de schade door hem of haar aan de vereniging toegebracht.

Artikel 21: De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan derden toegebracht door gedragingen van bestuurs- of andere leden, indien deze gedragingen niet vallen binnen de formele kring van bevoegdheden.

Artikel 22: Leden kunnen niet namens BC Helmink Heroes Zwijndrecht verbintenissen aangaan.

Artikel 23: De vereniging is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal.

Artikel 24: Alle leden vallen onder een collectieve ongevallenverzekering welke van kracht is:

– Tijdens het deelnemen aan activiteiten van de N.B.B. en de vereniging.
– Tijdens het rechtstreeks vervoer naar en van activiteiten.

Indien enig lid denkt een beroep te kunnen doen op deze collectieve ongevallenverzekering, dan dient deze binnen 2 x 24 uur na het ongeval hiervan melding te maken bij de voorzitter. De polisvoorwaarden zijn aanwezig bij de voorzitter.

Diversen

Artikel 25: Een voorstel tot wijziging van dit huishoudelijk reglement kan worden gedaan door het bestuur of 10 leden, tenminste 5 dagen voor de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 26: Een voorstel tot wijziging van dit huishoudelijk reglement is aangenomen indien tenminste de helft van het aantal aanwezige leden op de Algemene Ledenvergadering, voor dit voorstel is.

Artikel 27: Wijzigingen binnen dit huishoudelijk reglement moeten door het bestuur binnen 4 weken schriftelijk bekend gemaakt worden. Deze schriftelijke bekendmaking geldt als supplement op het huishoudelijk reglement.

Artikel 28: In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement of de statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Artikel 29: Tenues worden in bruikleen beschikbaar gesteld door BC Helmink Heroes Zwijndrecht. Voor het gebruik van tenues wordt €15,00 vergoeding gevraagd die wordt gebruikt voor het vernieuwen van de tenues.

VOG – Verklaring omtrent gedrag

Artikel 30: De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen. BC Helmink Heroes Zwijndrecht onderschrijft de regels zoals opgesteld door NOC*NSF.

Artikel 31: Er wordt een preventief beleid gevoerd. Dit is terug te vinden in het aanname beleid en de aanwezigheid van Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG )van alle trainers/ coaches. Deze moet iedere vier jaar worden herzien en worden bewaard bij de ledenadministratie.

Artikel 32: De vereniging heeft een vertouwenscontactpersoon (VCP) De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen de sportorganisatie voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De VCP is er voor iedereen binnen de organisatie (sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders). De VCP kan het thema in de organisatie bespreekbaar maken en preventieve maatregelen opzetten. De VCP volgt bij voorkeur een training bij ASK/NOC*NSF. . Mensen van de club (en de VCP) kunnen voor vragen en advies ook terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van de sportbond of bij het Vertrouwenspunt Sport.

Social media en Sociaal gedrag

– De vereniging maakt gebruik van social media om te communiceren over wedstrijdprogramma’s, trainingen, wedstrijdverslagen en andere activiteiten van de verenging.
– Er wordt gebruik gemaakt van actie- en teamfoto’s. Wanneer hiertegen bezwaar is, kan dit worden aangeven bij het bestuur.
– Social media is niet bedoeld om meningsverschillen of frustraties te uiten, hiervoor is de rechtstreekse benadering de weg.
– Van onze leden en supporters verwachten wij sportief gedrag. Van spelers en supporters wordt verwacht dat zij respectvol omgaan met elkaar en de scheidsrechters.

Kader en Staf

– Ieder team heeft minimaal 1 trainer/coach.
– Het (dagelijks) bestuur bestaat uit een voorzitter , een penningmeester en een secretaris. Deze functie mag 3 jaar worden vervuld en is herkiesbaar. Het algemeen bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur aangevuld met 2 of meer algemeen bestuursleden.
– Het bestuur wordt ondersteund door de ledenadministratie, wedstrijd/takenplanning, en de technische commissie.
– Kader en Staf mogen (in overleg) gemaakte kosten declareren bij de penningmeester middels een declaratieformulier.
– De vergoeding voor kader en staf is van toepassing bij een volledig gedraaid seizoen 1 juli-1 juli en voldoende financiële middelen in kas.

Financiële vergoedingen of boetes

– Vergoeding voor trainer/coach is €100,- (tenzij anders is overeengekomen en geaccordeerd door het bestuur)
– Boete voor het ongeoorloofd missen van een taak is €15-